• Участие

   
  За да се включи в залозите за програма Спортмакс, участникът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога за тях и да получи квитанция за потвърждение на залог от централизираната компютърна система.
 • Размер на залога

   
  Залогът на колонка се формира чрез маркиране на една или повече суми в поле „Залог на колонка в лева”. Залогът на колонка е сбор от маркираните суми (например: ако са маркирани полета 0,20, 1 и 2, залогът на колонка е 3,20 лв.). Ако участникът желае да увеличи залога си, той може да маркира допълнителни суми или да маркира едно или повече от числата в поле „Множител”. В този случай залогът на колонка е равен на произведението от сумата, формирана от поле „Залог на колонка в лева” и числата, маркирани в поле „Множител” (например: ако участникът е формирал залог на колонка 3,20 лв. и маркира в поле Множител 3 и 4, то залогът на колонка е 3,20х3х4=38,40 лв.). Залогът за талон се формира като се умножи залога на колонка по броя на колонките в талона.

  Минималният залог за един талон е 1,00 лев, а максималният - 1 000 лева.
  Еврофутбол ООД може да определя различни максимални залози за всеки талон, в зависимост от комбинацията, включена в него.
 • Коефициент ''1''

   
  Еврофутбол ООД може да обяви за познати с коефициент "1" или да вземе друго решение за резултатите от срещи, които не могат да бъдат визуализирани поради технически причини, неиграни, отложении, прекъснати, започнали преди обявения от Еврофутбол краен срок за приемане на залози, а така също и при възникване на други специфични обстоятелства, влияещи на резултатите от срещите. Еврофутбол обявява своето решение своевременно на участниците. Всички залози за срещи, които са отменени, отложени или прекратени, се определят за познати с коефициент "1".

  При възникване на специални обстоятелства, по своя преценка Еврофутбол ООД има право за определен изход, резултат, среща, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент "1", да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при осъществяване на залозите.

  Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програмата и др.
 • Процедура за залог

   
  Терминалът приема само коректно попълнени талони!

  След като участникът попълни и предаде на букмейкъра талона(ите) си, букмейкърът информира участника за общата сума на залога. Ако участникът е съгласен със сумата и я заплати, залогът му се валидира и същият получава квитанция за потвърждение на залога. Участникът е длъжен да провери нейното съдържание. Залози се анулират до 6 минути след приемането им, но не по-късно от началото на първата среща, включена в предвиждането. Залог може да бъде анулиран само от терминала, чрез който е приет. Основният документ в тази процедура е квитанцията за потвърждение на залога. Само срещу представянето й в който и да е пункт на Еврофутбол участникът може да получи печалбата си.
 • Печалби

   
  Печалбата за едно предвиждане се формира, като се умножи коефициентът, на който е заложено по залога на колонката.

  В случай, че в дадена квитанция има повече от едно предвиждане, общата печалба на квитанцията е сбор от отделните печалби за всички познати предвиждания.

  Максималната печалба от един талон е 300 000 лева.

  Печалбите в размер до 3800 лв. вкл. се изплащат във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане.

  Печалби в размер над 3800 лв. се изплащат от първия следващ работен ден след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане, след издаване на искане за изплащане на голяма печалба. Искането за изплащане на голяма печалба се издава във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД.

  Печалби в размер над 3800 лв. и под 25 000 лв. се изплащат в банка, определена от Еврофутбол ООД срещу представяне на искане за изплащане на голяма печалба.

  Печалби в размер 25 000 лв. и повече се изплащат в централния офис на Еврофутбол ООД срещу представяне на печелившата квитанция за залог или искане за изплащане на голяма печалба.

  Ако участникът желае да му бъде издаден счетоводен документ, трябва да получи печалбата си лично в Централния офис на Еврофутбол ООД.

  Печалби се изплащат само срещу представяне на оригинална квитанция за потвърждение на залога, издадена от централизираната компютърна система.

  Печалби се изплащат в срок до 60 дни, считано от следващия ден на провеждане на тиража, по време на който са определени.

  В случай, че участник не е съгласен с определената му печалба, той може да подаде рекламация в централния офис на Еврофутбол ООД. Рекламации се подават в срока за изплащане на печалби.

  Рекламации се приемат само в централния офис на Еврофутбол ООД - лично или по пощата, срещу оригинална квитанция за потвърждение на залог и собственоръчно попълнено от участника рекламационно писмо по образец.
Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки