„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г., от 12:00 ч. до 21:00 ч.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” 30.03.2018 г. до 30.04.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 30.03 до 30.042018 г., от 12:00 ч. до 21:00 ч.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА И ПРЕДМЕТНА НАГРАДА

Еврофутбол дава повече - НА МИГА

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол”, Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба и предметна награда.

2. Допълнителната парична печалба и предметна награда ще се провежда през цялата 2018 г., като всеки период на нейното провеждане, ще бъде оповестяван в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg.

3. За всеки период на провеждане на „Еврофутбол дава повече – на мига!“, в интернет сайта на дружеството, ще се обявява, на какви конкретни задължителни условия трябва да отговарят залозите които могат да се включат в допълнителната парична печалба и предметна награда.
Условията могат да бъдат например:
- Размер на залога;
- Програма, в която е осъществен залога;
- Интервал от време, в който е осъществен залога;
- Населено място, в което е осъществен залога и др.

4. Всички участници, чиито залози отговарят на определените съгласно т. 3 условия, могат да спечелят допълнителна парична печалба или предметна награда.

4.1. Допълнителните печалби могат да бъдат:
- парична сума;
- бонус залог (бонус залогът е парична печалба, която може да бъде използвана само за залог);
- предметна награда.

4.2. Вида и размера на печалбите, които ще се разпределят във всеки период на провеждане на „Еврофутбол дава повече – на мига!“ ще бъде обявяван в интернет сайта на дружеството.

5. Допълнителните парични печалби и предметни награди се определят между всички залози, отговарящи на определените съгласно т. 3 условия.
5.1. При осъществяване на залог, ако той печели от „Еврофутбол дава повече – на мига!“, на квитанцията за потвърждение на залога се отпечатва информация за наличието на допълнителна парична печалба или предметна награда.
5.2. Вида и размера на допълнителната парична печалба или предметна награда се отпечатват на отделна квитанция, съдържаща баркод, посредством който съответната печалба или награда могат да бъдат получени.
5.3. Парични печалби и предметни награди ще се получават във всеки пункт на „Еврофутбол“ в срока, посочен на съответната печеливша квитанция.

6. Залозите, спечелили допълнителна парична печалба или предметна награда, остават валидни и при верни предвиждания, ще бъдат определени като печеливши.
6.1. В случай, че залог, от който е спечелена допълнителна парична печалба или предметна награда, бъде анулиран, допълнителната парична печалба или предметна награда също се анулира и не може да бъде изплатена.
6.2. В случай, че дадена допълнителна парична печалба или предметна награда е изплатена, залогът, с който е спечелена, не може да бъде анулиран.
6.3. При спечелване на бонус залог, същият може да бъде използван само за нов залог, като новият залог трябва да бъде осъществен на един талон и общата сума на залозите в талона трябва да бъде равна на размера на бонус залога, с който ще бъде заплатена.
6.4. Залозите, осъществени с бонус залог, не могат да бъдат анулирани.

7. Паричните печалби и предметните награди ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

8. Паричните печалби и предметните награди могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове. „Еврофутбол“ ООД си запазва правото за дадени парични печалби и предметни награди да определи друго място на изплащане. Тези ограничения се определят за всеки период на провеждане на „Еврофутбол дава повече – на мига!“ и се публикуват в интернет сайта на дружеството.

9. С включването си в „Еврофутбол дава повече – на мига!“ /независимо в кой период от нейното провеждане/, участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни, маркетингови и ПР цели.

10. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на „Еврофутбол” ООД.

11. „Еврофутбол” ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” 23.03.2018 г. до 29.03.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 23 до 29 март 2018 г., от 12:00 ч. до 21:00 ч.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” 16.03.2018 г. до 22.03.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 16 до 22 март 2018 г., от 12:00 ч. до 21:00 ч.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” 09.03.2018 г. до 15.03.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 09 до 15 март 2018 г., от 12:00 ч. до 21:00 ч.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” – 08.03.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 12:00 ч. до 21:00 ч. на 08.03.2018 г.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” – 07.03.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 12:00 ч. до 21:00 ч. на 07.03.2018 г.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

„ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!” – 06.03.2018 г.

Във връзка с утвърдените на основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 12:00 ч. до 21:00 ч. на 06.03.2018 г.

2. Парични печалби и предметни награди:
- Бонус залози на стойност 5 лева

3. Условие за участие – всеки талон, на който са заложени минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове може да спечели една от определената в т. 2 допълнителна печалба.

4. Изплащане на печалбите:

4.1. Паричните печалби ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

4.2. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове.

5.Краен срок за изплащане на печалбите/изиграване на бонус залозите - до 24:00 ч. на деня, в който са спечелени.

6. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg