• Общи правила

   
  1. Залози се приемат до началото на надбягването, за което са предвижданията на участника. Залози, приети след старта на надбягването, се определят за познати с коефициент 1.
  2. Надбягванията с коне (реални и виртуални) се организират само с индивидуални коефициенти. Индивидуалните коефициенти се определят от организатора за всяко надбягване и всеки кон, включен в него и важат за победа на съответния кон.
  3. В случай на вярно предвиждане, печалбите на участниците се изчисляват на база коефициента, валиден в момента на приемане на залога.
  4. Коефициентите за Място се определят на база коефициентите за победител за съответния кон, броя на конете, включени в надбягването и броя на местата, за които ще се определят печалби. Коефициентите за победител и място се визуализират в интернет сайта и се отпечатват на квитанцията за потвърждение на залога. Коефициентите за Първи двама, Първи трима, Дубъл и Трио, се определят на база коефициентите за победител на всички коне и броя на конете, включени в надбягването.
  5. Всички залози за надбягвания, които са обявени от официалния организатор на надбягването за отменени, отложени, анулирани или прекратени, се определят за познати с коефициент "1".
  6. При надбягвания с реални коне се прилагат следните правила:
  6.1. В случай на оттегляне на кон, всички комбинации, в които се съдържат предвиждания за него, се определят за познати с коефициент "1", с изключение на залозите за Първи трима и Трио. Останалите комбинации в квитанцията за потвърждение на залога, остават валидни. Кон, който е влезнал под контрола на стюардите, се счита за участвал в надбягването и залозите за него остават валидни.
  6.2. В случай, че бъде променена настилката на дадено надбягване, залозите за него остават валидни.
  6.3. Надбягванията, които са с хендикап, се обявяват в програмата и на телевизорите в пунктовете.
  6.4. В случай, че дадено надбягване бъде определено за повторно провеждане или бъде отложено за провеждане след останалите надбягвания, всички залози за надбягването се определят за познати с коефициент "1".
  6.5. В случай, че в дадено надбягване стартират 2 или по-малко коне, се изплащат печалби за видовете залози, които могат да бъдат определени. Останалите видове залози се определят за познати с коефициент "1".
   Например – при 1 стартирал кон, се изплащат печалби за Победител, Победител/Място и Място. Първи двама, Първи трима, Дубъл и Трио се определят за познати с коефициент "1".
  6.6. В случай, че броят на конете, които са завършили състезанието, е по-малък от броя на конете, необходим за формиране на печеливша комбинация за даден вид залог, този залог ще бъде определен за познат с коефициент "1".
   Например - ако участник е заложил на Трио, но само 2 коня завършат състезанието, неговият залог ще бъде определен за познат с коефициент "1".
  7. Залозите на конни надбягвания се извършват на номера на коня, който може да е различен от стартовата му позиция.
  8. Печалбите на участниците се определят на база официалните резултати, обявени от организатора на надбягването при следните правила: След приключване на всяка надбягване, организаторът на надбягването извършва определени процедури за определяне редовността на конете и жокеите, участвали в надбягването, в следствие на които даден кон може да бъде дисквалифициран или да бъде променен обявения след края на надбягването ред на финиширане. Печалбите при надбягвания с коне, се определят на база официалните резултати, определени от организатора на надбягването след финалното претегляне.
  9. Официалните резултати, обявени съгласно т. 8. са окончателни. В случай, че настъпят промени в резултатите от дадено надбягване след обявяване на официалните резултати от организатора на надбягването, тези промени няма да бъдат взимани предвид при определяне на печалбите.
  10. Максималната печалба от една квитанция за потвърждение на залога с предвиждания за конни надбягвания е 300 000 лева.
  11. Еврофутбол определя минималния брой на конете, които ще вземат участие в надбягването, при който се приемат залози за отделните видове залози. В случай, че конете останат под този брой, приемането на залози за съответния вид залог се преустановява. Всички приети до този момент залози остават валидни.
 • Победител

  1. Участникът трябва да предвиди победителя в надбягването. Печалбата се изчислява като залога се умножи по индивидуалния коефициент за победител, валиден при приемане на залога.
  2. За да се приемат залози за Победител, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 3. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Победител се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай, че повече от един кон завършат едновременно на първо място, печалбата на всеки един от тях се изчислява като коефициента му се раздели на броя коне, завършили едновременно на първо място. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от "1", печалбите се изплащат при коефициент "1".
 • Място

  1. Участникът залага за възможността избраният от него кон да се класира на едно от първите места в надбягването. Броят на първите места се определя на база брой коне, определени за участие в надбягването при стартиране приемането на залози и дали надбягването е с хендикап по следните правила:


  - За надбягвания с реални коне, се прилага долната таблица:

   

  Брой коне
  Тип надбягване
  Брой места, за които се изплащат печалби при залог за Място
  1-4
  Всички типове
  0
  5-7 Всички типове 2 (първо и второ)
  8-11 Всички типове 3 (първо, второ и трето)
  12-15 Надбягване с Хендикап
  3 (първо, второ и трето)
  16+ Надбягване с Хендикап 4 (първо, второ, трето и четвърто)
  12+ Надбягване без Хендикап 3 (първо второ и трето)


  - За надбягвания с виртуални коне, се изплаща за първите 3 места (първо, второ и трето).

  2. За да се приемат залози за Място, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 5. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Място се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай, че един или повече коне завършат едновременно на една и съща позиция, което ще увеличи броя на печелившите комбинации, коефициентите на всеки едно от конете, които са завършили едновременно се дели на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от „1”, печалбите се изплащат при коефициент "1".

 • Победител-Място

  1. Този вид залог е комбинация между залози за Победител и за Място. При залог за Победител-Място, участникът заплаща два залога, като с единия залог участникът залага за Победител, а с втория – за Място. В случай на вярно предвиждане, се процедира по следния начин:
  - ако избраният кон се класира на първо място, участникът получава две печалби – първата за Победител, която се изчислява като залога за победител се умножи по коефициента за победител, и втората – за Място, като печалбата се изчислява като залога за място се умножи по коефициента за място;
  - ако избраният кон се класира на второ място или на някое от другите първи места, съгласно правилата на Място, участникът получава една печалба, която се изчислява като залога за място се умножи по коефициента за място.
  2. За да се приемат залози за Победител - Място, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 5. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Победител-Място се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай, че един или повече коня завършат едновременно на една и съща позиция – първо, второ или трето място, което ще увеличи броя на печелившите комбинации, коефициентите на всеки един от конете, които са завършили едновременно се дели на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от „1”, печалбите се изплащат при коефициент "1".
 • Първи двама

  1. Участникът трябва да предвиди коня, който ще се класира на първо място и коня, което ще се класира на второ място с точното им подреждане. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата двойка.
  2. За да се приемат залози за Първи двама, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 4. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Първи двама се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай, че повече от един кон завършат едновременно на първо и/или второ място, в резултат на което се получават повече от една печеливша комбинация, коефициентите на всяка двойка се делят на общия брой печеливши двойки. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от „1”, печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че повече от един кон завършат на първо място, за печеливши се определят всички комбинации, съдържащи участниците, завършили на първо място.
  5. В случай, че повече от един кон завършат на второ място, за печеливши се определят всички комбинации, които съдържат конете, завършили на първо място и конете, завършили на второ място.
 • Първи трима

  1. Участникът трябва да предвиди коня, който ще се класира на първо място, коня, което ще се класира на второ място и коня, който ще се класира на трето място с точното им подреждане. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата тройка.
  2. За да се приемат залози за Първи трима, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 5. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Първи трима се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай на повече от една печеливша комбинация от първи, втори и трети, коефициентите на всяка комбинация ще бъдат разделени на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от „1”, печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че има повече от един кон, завършили на едно и също място печелившите изходи се определят по следния начин: - едновременно завършили коне на 3-то място: печеливши са всички комбинации, включващи коня, завършил на 1-во място, коня, завършил на 2-ро място и всеки един от конете, завършили на 3-то място;
  - едновременно завършили коне на 2-ро място: печеливши са всички комбинации, включващи коня, завършил на 1-во място (ако е предвидено за първи) и всеки двама от конете, завършили на 2-ро място;
  - едновременно завършили коне на 1-во място: печеливши са всички комбинации, съдържащи всички коне, завършили на 1-во място и коня завършило на 3-то място /в случай, че на първо място са класирани два коня/;
  - едновременно завършили коне на 1-во и на 3-то място: печеливши са всички комбинации, включващи двата коня, завършили на 1-во място (ако са предвидени за първи и втори) и всеки един от конете, завършили на 3-то място.
  5. В случай на оттегляне на кон, всички комбинации за първи трима, в които се съдържат предвиждания за него, се преобразуват в Първи двама, като за победител се приема, че е заложено на коня, определен за по-горно място, а за втори – коня на по-долно място. В случай, че в дадена комбинация е заложено за два или повече оттеглени коня, тя се определя за позната с коефициент "1".
 • Дубъл

  1. Участникът трябва да предвиди конете, които ще се класират на първите две места, без значение от подреждането им. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата двойка.
  2. За да се приемат залози за Дубъл, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 4. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Дубъл се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай, че има повече от една печеливша комбинация от коне, класирани на първите две места, коефициентите за всяка комбинация се делят на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от „1”, печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че повече от един кон са класирани на едно и също място или места, печеливши са всички комбинации, които съдържат всеки два от конете, завършили на първите две места.
 • Трио

  1. Участникът трябва да предвиди конете, които ще се класират на първите три места, без значение от подреждането им. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата тройка.
  2. За да се приемат залози за Трио, минималният брой коне, които ще вземат участие в надбягването трябва да е 5. В случай, че за участие в надбягването са останали по-малко коне, приемането на залози за Трио се прекратява. Залозите приети до този момент остават валидни.
  3. В случай, че има повече от една печеливша комбинация от коне, класирани на първите три места, коефициентите за всяка комбинация се делят на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от „1”, печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че повече от един кон са класирани на едно и също място или места, печеливши са всички комбинации, които съдържат всеки три от конете, завършили на първите три места.
  5. В случай на оттегляне на кон, всички комбинации за Трио, в които се съдържат предвиждания за него, се преобразуват в Дубъл. В случай, че в дадена комбинация е заложено за два или повече оттеглени коня, тя се определя за позната с коефициент "1".
Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки