• Програми и талони

  Печатните програми, талоните, и квитанцията за потвърждение на залога са безплатни.
 • Събития и коефициенти в програмите

  Еврофутбол ООД си запазва правото да променя предварителните програми (коефициентите, минималното участие, както и всяка друга информация, която има отношение към залозите). Промените се отразяват в програмите, публикувани в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg. В случай, че бъдат направени промени в предварителната програма, печалбите се изчисляват на база на програмата, валидна към момента на приемане на залога, която се съхранява в централизираната компютърна система.
 • Размер на залога

  Залогът на колонка се формира чрез маркиране на една или повече суми в поле "Залог на колонка в лева". Залогът на колонка е сбор от маркираните суми (например: ако са маркирани полета 0,20, 1 и 2, залогът на колонка е 3,20 лв.). Ако участникът желае да увеличи залога си, той може да маркира допълнителни суми или да маркира едно или повече от числата в поле "Множител". В този случай залогът на колонка е равен на произведението от сумата, формирана от поле "Залог на колонка в лева" и числата, маркирани в поле "Множител" (например: ако участникът е формирал залог на колонка 3,20 лв. и маркира в поле Множител 3 и 4, то залогът на колонка е 3,20х3х4=38,40 лв.). Залогът за талон се формира като се умножи залога на колонка по броя на колонките в талона.

  Минималният залог за един талон е 1,00 лев, а максималният - 1 000 лева.

   

  Освен ограничението за максимален залог на талон, за залаганията с реални коне се въвеждат следните ограничения по видове залози:
  - Победител и Място – максимален залог 500 лв. на предвиждане
  - Всички останали видове залози – максимален залог 300 лв. на предвиждане

  Еврофутбол ООД може да определя различни максимални залози за всеки талон, в зависимост от комбинацията, включена в него.

 • Коефициенти

  Надбягванията с реални коне се организират само с индивидуални коефициенти.

  Надбягванията с виртуални коне се организират само с индивидуални коефициенти.
 • Коефициент 1

  Еврофутбол ООД може да обяви за познати с коефициент "1" или да вземе друго решение за резултатите от надбягвания, които са с променено място на провеждане, със служебен резултат, непроведени, отложени, прекъснати, започнали преди обявения от Еврофутбол краен срок за приемане на залози, а така също и при възникване на други специфични обстоятелства, влияещи на резултатите от състезанията. Еврофутбол обявява своето решение своевременно на участниците. Всички залози за надбягвания, които са отменени, отложени или прекратени, се определят за познати с коефициент "1".

  В случай на оттегляне на кон, всички комбинации, в които се съдържат предвиждания за него, се определят за познати с коефициент “1”, с изключение на залозите за Първи трима и Трио, които се преобразуват съответно в Първи двама и Дубъл. Останалите комбинации в квитанцията за потвърждение на залога, остават валидни.

  Кон, който е влезнал под контрол на стюардите, се счита за участвал в надбягването и залозите за него остават валидни.

  В случай, че дадено надбягване бъде определено за повторно провеждане, всички залози за надбягването се определят за познати с коефициент "1".

  В случай, че в дадено надбягване стартират 2 или по-малко коне, се изплащат печалби за видовете залози, които могат да бъдат определени. Останалите видове залози се определят за познати с коефициент „1”. Например – при 1 стартирал кон, се изплащат печалби за Победител, Победител/Място и Място. Залозите за Първи двама, Първи трима, Дубъл и Трио се определят за познати с коефициент "1".
 • Специални обстоятелства

  При възникване на специални обстоятелства, по своя преценка Еврофутбол ООД има право за определен изход, резултат, състезание, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент "1", да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при осъществяване на залозите.

  Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програмата и др.
 • Процедура на залог

  Залозите на конни надбягвания се извършват на номера на коня, който може да е различен от стартовата му позиция.

  Терминалът приема само коректно попълнени и навреме подадени талони!

  След като участникът попълни и предаде на букмейкъра талона(ите) си, букмейкърът информира участника за общата сума на залога. Ако участникът е съгласен със сумата и я заплати, залогът му се валидира и същият получава квитанция за потвърждение на залога. Участникът е длъжен да провери нейното съдържание. Залози се анулират до 6 минути след приемането им, но не по-късно от началото на надбягването, за което е направено предвиждането. Залог може да бъде анулиран само от терминала, чрез който е приет. Основният документ в тази процедура е квитанцията за потвърждение на залога. Само срещу представянето й в който и да е пункт на Еврофутбол участникът може да получи печалбата си.
 • Определяне на резултатите от надбягванията

  След приключване на всяка надбягване, организаторът на надбягването извършва определени процедури за определяне редовността на конете и жокеите, участвали в надбягването, в следствие на които даден кон може да бъде дисквалифициран или да бъде променен обявения след края на надбягването ред на финиширане. Печалбите при надбягвания с коне, се определят на база официалните резултати, определени от организатора на надбягването след финалното претегляне.

  Официалните резултати, обявени след финалното претегляне са окончателни. В случай, че настъпят промени в резултатите от дадено надбягване след обявяване на официалните резултати от организатора на надбягването, тези промени няма да бъдат взимани предвид при определяне на печалбите.
 • Печалби

   
  Печалбата се формира, като се умножи печелившият коефициент по залога.

  Максималната печалба от един талон е 300 000 лева.

  Печалбите в размер до 3800 лв. вкл. се изплащат във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане.

  Печалби в размер над 3800 лв. се изплащат от първия следващ работен ден след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане, след издаване на искане за изплащане на голяма печалба. Искането за изплащане на голяма печалба се издава във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД.

  Печалби в размер над 3800 лв. и под 25 000 лв. се изплащат в банка, определена от Еврофутбол ООД срещу представяне на искане за изплащане на голяма печалба.

  Печалби в размер 25 000 лв. и повече се изплащат в централния офис на Еврофутбол ООД срещу представяне на печелившата квитанция за залог или искане за изплащане на голяма печалба.

  Ако участникът желае да му бъде издаден счетоводен документ, трябва да получи печалбата си лично в Централния офис на Еврофутбол ООД.

  Печалби се изплащат само срещу представяне на оригинална квитанция за потвърждение на залога, издадена от централизираната компютърна система.

  Печалби се изплащат в срок до 60 дни, считано от следващия ден на провеждане на тиража, по време на който са определени.

  В случай, че участник не е съгласен с определената му печалба, той може да подаде рекламация в централния офис на Еврофутбол ООД. Рекламации се подават в срока за изплащане на печалби.

  Рекламации се приемат само в централния офис на Еврофутбол ООД - лично или по пощата, срещу оригинална квитанция за потвърждение на залог и собственоръчно попълнено от участника рекламационно писмо по образец.

Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки